Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aquarel En Meer 1

Opgesteld 09-06-2022

 

BETREFT AANKOOP DIGITALE BESTANDEN

 1. Aquarel En Meer verkoopt digitale bestanden, gemaakt door designer/auteur Siny de Deugd, verder te noemen Aquarel En Meer
 2. Een persoon die een bestand koopt bij Aquarel En Meer wordt verder genoemd De klant
 3. De klant dient het aankoopbedrag over te maken naar de door Aquarel En Meer opgegeven bankrekening alvorens Aquarel En Meer overgaat tot versturen van het bestand naar De klant
 4. Aangekochte bestanden zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uren na betaling door De klant, door Aquarel En Meer aan De klant toegezonden worden via WeTransfer, zodat de kwaliteit van het bewuste bestand gehandhaafd blijft
 5. De klant mag het aangekochte bestand vrij gebruiken voor persoonlijke doeleinden
 6. De klant mag het aangekochte bestand nooit gebruiken voor commerciële doeleinden, d.w.z. het bestand mag in geen enkele vorm gebruikt worden voor verdere verkoop
 7. Indien De klant het bestand wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient hiervoor toestemming te worden gevraagd aan de designer/auteur, te weten Siny de Deugd van Aquarel En Meer
 8. Indien De klant zonder toestemming een aangekocht bestand verveelvoudigt en verkoopt is dit een inbreuk op het auteursrecht
 9. Indien inbreuk wordt geconstateerd op het auteursrecht, in welke vorm dan ook, van Aquarel En Meer zullen (juridische) stappen worden ondernomen
 10. Aquarel En Meer kan te allen tijde haar auteursrecht aantonen
 11. LET OP: op de aankoop van bestanden bij Aquarel En Meer berust géén bedenktijd. De klant geeft vóór aankoop/betaling aan dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft ontvangen, gelezen en afziet van bedenktijd

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Aquarel En Meer 2

Opgesteld 09-06-2022

 

BETREFT FOTO HERSTELLEN/INKLEUREN

1. Opdrachtaanname 

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zodra de opdracht aan Aquarel En Meer is gegeven. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een half jaar bewaard door Aquarel En Meer voor het geval een nabestelling plaatsvindt.

 

2. Auteursrecht 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Aquarel En Meer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Aquarel En Meer gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de opdrachtgever. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de opdracht en eventuele verspreiding van het door Aquarel En Meer geleverde materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

 

3. Aansprakelijkheid 

Aquarel En Meer stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van het door Aquarel En Meer bewerkte materiaal afhankelijk is van hetgeen de opdrachtgever aanlevert bij Aquarel En Meer. De aansprakelijkheid van Aquarel En Meer blijft beperkt tot verwijtbare bewerkingsfouten.

 

 1. Weigeren van bestanden

Aquarel En Meer behoudt zich het recht voor materiaal te weigeren dat niet toelaatbaar wordt geacht.

 

4b. Het ontstaan van een opdracht 

Aquarel En Meer ontvangt een digitaal (foto)bestand met een beschrijving van de gewenste bewerking. Aquarel En Meer zal het bestand zo snel mogelijk gratis beoordelen, een prijs bepalen en dit per e-mail (offerte) laten weten aan de potentiële opdrachtgever. Deze laatste kan vervolgens afzien van bewerking of de opdracht laten uitvoeren door Aquarel En Meer.

 

5a. Afspraak opdracht 

De opdrachtgever en Aquarel En Meer komen een bewerking overeen via e-mailcontact. Zodra de opdrachtgever Aquarel En Meer heeft gevraagd de bewerking uit te voeren dient de opdrachtgever een voorschot over te maken naar Aquarel En Meer. Dit voorschot betreft de helft van het overeengekomen bedrag voor de bewerking. De opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden door over te gaan tot uitbesteding van de bewerking door Aquarel En Meer.

 

5. Betaling

Het vooraf door de opdrachtgever en Aquarel En Meer overeengekomen bedrag voor bewerking wordt in twee delen voldaan door de opdrachtgever. De eerste helft van het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan als voorschot voordat Aquarel En Meer de afgesproken bewerking uit zal voeren. Zodra de afgesproken bewerking gereed is zal Aquarel En Meer hiervan een demo ter goedkeuring aan de opdrachtgever sturen. Indien de opdrachtgever akkoord is met de bewerking zal opdrachtgever de tweede helft van het verschuldigde bedrag overmaken aan Aquarel En Meer. Zodra het volledig overeengekomen bedrag is ontvangen door Aquarel En Meer zal laatstgenoemde het bewerkte bestand in hoge resolutie aan de opdrachtgever doen toekomen.

 

5b. Indien de opdrachtgever niet (helemaal) akkoord is met het resultaat van de bewerking zal Aquarel En Meer samen met de opdrachtgever kijken hoe dit op te lossen. Dit zal binnen alle redelijkheid altijd mogelijk zijn. Komen beide partijen niet tot overeenstemming dan kan de opdrachtgever afzien van verdere bewerking. De tweede termijn van de betaling hoeft in dit geval niet te worden voldaan. Aquarel En Meer behoudt zich het recht voor de eerste termijn te behouden als vergoeding voor de aan de opdracht bestede uren. De uiteindelijke bewerking zal in een dergelijke situatie niet aan de opdrachtgever verzonden worden. 

Aquarel En Meer behoudt zich het recht voor tussentijds een bewerking te pauzeren en/of te beëindigen. Dit kan gebeuren door een onredelijk, niet overeengekomen verzoek van de opdrachtgever of een andere nalatigheid van de zijde van de opdrachtgever. Indien beide partijen een oplossing vinden kan de bewerking voltooid worden en afgerond zoals afgesproken. Indien zich geen oplossing aandient zal Aquarel En Meer de opdracht teruggeven aan de opdrachtgever. Aquarel En Meer behoudt zich het recht voor de eerste termijn van betaling (het voorschot) te behouden als vergoeding voor de aan de opdracht bestede uren.

 

5. Levertijd 

Een opdracht wordt na ontvangst van het voorschot uitgevoerd. Aquarel En Meer zal te allen tijde en nog voor de bewerking start de opdrachtgever een indicatie geven van de tijd die benodigd zal zijn om de bewerking te voltooien. Indien tijdens de bewerking zal blijken dat meer tijd nodig is om de bewerking te voltooien zal Aquarel En Meer dit tijdig doorgeven aan de opdrachtgever. In een dergelijke situatie blijft het overeengekomen bedrag van de bewerking gehandhaafd.

Indien een opdrachtgever tijdens een afgesproken bewerking een extra bewerking wil laten uitvoeren aan hetzelfde project zal Aquarel En Meer de opdrachtgever daar eerst een prijsopgave voor doen toekomen. 

Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding. 

 

6. Klachten 

Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee dagen na levering van de door Aquarel En Meer gestuurde demo kenbaar gemaakt te worden. Zoals in punt 5b beschreven zal Aquarel En Meer trachten aan de (indien redelijke) wens van opdrachtgever te voldoen. 

 

Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.